GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Gyakran feltett kérdések

A Bursa Hungarica-ösztöndíj a felsőoktatási hallgatók részére kizárólag rászorultsági alapon (a tanulmányi eredmény figyelmen kívül hagyásával) adható szociális juttatás. Az ösztöndíjrendszer létrehozásának és működtetésének célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók és a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, elősegítse a képzéshez történő hozzáférést, valamint a szociális különbségek mérséklése érdekében biztosítsa a felsőoktatás résztvevőinek esélyegyenlőségét. További cél, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a ponton állapítsák meg az ösztöndíjra való jogosultságot, ahol a legjobban ismerhetik a hallgató családi és életkörülményeit, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni – tehát a pályázó állandó lakóhelyén. A pályázatot ezért ahhoz a települési önkormányzathoz kell benyújtani, amelynek területén állandó lakóhellyel rendelkezik a hátrányos szociális helyzetű fiatal.

A többszintű támogatási rendszer részei:

  1. önkormányzati ösztöndíjrész (a település által megítélt és a megyei önkormányzat által kiegészíthető, a hallgatóknak adományozott szociális ösztöndíj)
  2. intézményi ösztöndíjrész (a hallgatók felsőoktatási intézményében az 51/2007. Korm. rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíj, azaz az „önkormányzati ösztöndíjrész” kiegészítése azzal megegyező mértékben; az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre eső legmagasabb összege az ösztöndíjrendszer fennállása óta változatlanul 5 000 forint – az intézményi összeghatárt az oktatásért felelős miniszter évente közzéteszi; az intézmények költségvetésében megjelölt, elkülönített forrás)

Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók, a „B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni.

Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében), a „B” típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban induló tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony létesítésétől kezdődően).

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) honlapján.

 

Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz – tanévenként, a felsőoktatási intézmények javaslata alapján – a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére egy tanév időtartamára (10 hónapra).

 

Mi a köztársasági ösztöndíj adományozásának jogszabályi háttere?

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

Ki írja ki a pályázatot?

A pályázatot az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően – a Korm. rendelet 24. § (2) és (4) bekezdése értelmében – az intézmény szenátusa tesz javaslatot a miniszter részére az ösztöndíj adományozására.

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázatot ahhoz a felsőoktatási intézményhez kell benyújtania a hallgatónak, ahol hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (a helyben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően).

 

Ki jogosult a pályázat benyújtására?

A köztársasági ösztöndíj-pályázat benyújtására jogosult az államilag támogatott – magyar állami (rész)ösztöndíjas – illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) valamint 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

 

Hová kell benyújtania a hallgatónak a pályázati döntésre vonatkozó fellebbezést, jogorvoslati kérelmet?

A jogorvoslati kérelmet illetve a fellebbezést a hallgató felsőoktatási intézményéhez kell benyújtani.

 

Ki jogosult a köztársasági ösztöndíj folyósítására?

A köztársasági ösztöndíj folyósítására jogosult az államilag támogatott – magyar állami (rész)ösztöndíjas – illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) valamint a 24. § (3)-(6) bekezdésének megfelelően. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható, a jogosultsági feltételek megléte esetén.

 

Mennyi a köztársasági ösztöndíj összege (normatívája)?

A köztársasági ösztöndíj összege havonta 34 ezer forint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 114/D § (1) bekezdésének megfelelően.

 

Mi a teendő intézményváltás esetén?

A köztársasági ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, amennyiben a hallgató jogviszonya alapján jogosult ezen ösztöndíj folyósítására az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) valamint a 24. § (3)-(6) bekezdése szerint. Intézményváltás esetén az ösztöndíjat az az intézmény folyósítja a hallgatónak, amelyben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik; az új jogviszony létesítésekor a hallgatónak jeleznie kell a fogadó intézményben az adott tanévre vonatkozó köztársasági ösztöndíjra való jogosultságot.

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. Fő tevékenysége egy olyan átfogó pályázati rendszer megvalósítása, ami lehetővé teszi az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét, a kiváló MSc- és doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és doktori fokozatot szerzett oktatók-kutatók nemzeti K+F programokban való részvételének támogatását. A tehetséggondozó program elősegíti, hogy a legkiválóbb doktorjelöltek, oktató-kutatók Magyarországon vállaljanak munkát, továbbá vonzóvá teszi a külföldön dolgozó kiváló magyar oktatók, kutatók számára a Magyarországra történő visszatelepülés, valamint a kiváló külföldi oktatók, kutatók számára a magyarországi K+F projektekben való részvétel lehetőségét.

A Nemzeti Kiválóság Programról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) honlapján.

További információ kérhető a projektre és a pályáztatás folyamatára vonatkozóan: tamop424@kih.gov.hu

Az egyes ösztöndíj-kategóriákra vonatkozó kérdések a pályázati útmutatókban szereplő e-mail címeken vagy a www.nemzetikivalosag.hu honlapon tehetők fel.

Telefon: +36 (1) 301-3200 (kérni kell a Nemzeti Kiválóság Program projektirodáját),
a tatabányai iroda telefonszáma: +36-34-300-798;

elérhető hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30, pénteken 9:00-14:00 óráig.

 

A Campus Hungary Program a Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló felsőoktatási mobilitási program, mely célul tűzi ki – az EU felsőoktatási célkitűzéseihez igazodva – a hazai felsőoktatás minél intenzívebb bekapcsolódását a nemzetközi mobilitási folyamatokba. A Campus Hungary ösztöndíjrendszer alapvető célja a magyar felsőoktatási hallgatói mobilitás támogatása és ösztönzése.

Mobilitási támogatás keretein belül a konvergencia régióban (nem Budapest és Pest megye) található magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói külföldi hosszú tanulmányútra/féléves részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid és csoportos tanulmányútra pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézmények munkatársai külföldi rövid és hosszú tanulmányútra pályázhatnak.

A Campus Hungary Ösztöndíjról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet (Balassi Intézet) által működtetett honlapon: www.campushungary.hu.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

E-mail: info@campushungary.hu

Telefon: +36 (72) 501-662 (elérhető hétfőtől csütörtökig 9:00-15:00, pénteken 9:00-13:00 óráig)

 

Az új, osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók támogatása érdekében a kormány megalapította a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat. Az elmúlt 20 évben, de különösen 2004 után jelentős mértékben csökkent a természettudományos tanárképzésre jelentkezők száma. Az állam vállalt célja, hogy azokat az érettségiző fiatalokat, akik elkötelezettek a tanári hivatás iránt, jelentkezési döntésükben is ösztönözze a tanári tanulmányok, majd a tanári pálya, a tanári életforma választására. A programban biztosított ösztöndíj mértéke alapesetben eléri a 25 000 Ft-ot havonta, de egyes kiemelt természettudományi és egyéb megállapított hiányszakok esetében a mértéke elérheti a havi 75 000 Ft-ot is. A pályázati kiírást, a szerződések megkötését és a kifizetéseket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. Pályázni – a képzésre felvett és beiratkozó hallgatóknak – a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program keretében szeptember folyamán lesz majd lehetőség.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

klik.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

osztondij@klik.gov.hu

 

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereznek.

Az ösztöndíjprogram működtetéséért a sportpolitikáért felelős miniszter felel. Az ösztöndíjprogram működtetésében a minisztert tanácsadó testület segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel. Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg. A miniszter az ösztöndíjra érdemes sportolókról javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól, illetve a szakszövetségektől. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki felsőoktatási intézmény hallgatója vagy az intézménybe már felvételt nyert, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, valamint a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.

Az adómentes ösztöndíjat a sportolónak félévente folyósítják abban az esetben, ha az adott tanulmányi időszakra bejelentkezett, s a Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is adható.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás