GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Gyakran feltett kérdések

A Bursa Hungarica-ösztöndíj a felsőoktatási hallgatók részére kizárólag rászorultsági alapon (a tanulmányi eredmény figyelmen kívül hagyásával) adható szociális juttatás. Az ösztöndíjrendszer létrehozásának és működtetésének célja, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók és a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, elősegítse a képzéshez történő hozzáférést, valamint a szociális különbségek mérséklése érdekében biztosítsa a felsőoktatás résztvevőinek esélyegyenlőségét. További cél, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a ponton állapítsák meg az ösztöndíjra való jogosultságot, ahol a legjobban ismerhetik a hallgató családi és életkörülményeit, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni – tehát a pályázó állandó lakóhelyén. A pályázatot ezért ahhoz a települési önkormányzathoz kell benyújtani, amelynek területén állandó lakóhellyel rendelkezik a hátrányos szociális helyzetű fiatal.

A többszintű támogatási rendszer részei:

1.önkormányzati ösztöndíjrész (a település által megítélt és a megyei önkormányzat által kiegészíthető, a hallgatóknak adományozott szociális ösztöndíj)

2.intézményi ösztöndíjrész (a hallgatók felsőoktatási intézményében az 51/2007. Korm. rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíj, azaz az „önkormányzati ösztöndíjrész” kiegészítése azzal megegyező mértékben; az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre eső legmagasabb összege az ösztöndíjrendszer fennállása óta változatlanul 5 000 forint – az intézményi összeghatárt az oktatásért felelős miniszter évente közzéteszi; az intézmények költségvetésében megjelölt, elkülönített forrás)

Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók, a „B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni.

Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében), a „B” típusú ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban induló tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony létesítésétől kezdődően).

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) honlapján.

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Célja:

A felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódó kimagasló tevékenység pénzbeli elismerése, az elért eredmények fenntartásának támogatása.

 

Kik pályázhatnak?

Nappali munkarendű alap-, mester- és osztatlan képzésben részt vevő, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő illetve kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

 

Ösztöndíj összege

40 000 Ft/hó

 

Legközelebb ekkor lehet pályázni

2019. június

 

A pályázás feltétele

A felsőoktatási intézmény pályázati felhívása tartalmazza a részletes pályázási feltételeket.

A felsőoktatási intézmény határozza meg a pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit, valamint azt, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása során - figyelemmel mind az intézmény, mind a karok sajátosságaira valamint az egyenlő bánásmód követelményére.

A pályázás alapvető feltétele a kiemelkedő tanulmányi eredmény, a tudományos diákköri munkában illetve szakmai téren, szakkollégiumi képzési programhoz kapcsolódóan elért kimagasló teljesítmény; továbbá a közéleti, sport- és egyéb kiemelkedő tevékenység.

 

A pályázás folyamata

A pályázatot a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a helyi bírálatot követően, augusztus 1-jéig felterjesztik a miniszter részére az általuk javasolt, ezen ösztöndíjra érdemes hallgatók névsorát; a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az emberi erőforrások minisztere adományozza szeptember 1-jén; a miniszteri adományozó leveleket az intézmények adják át kiemelkedő hallgatóiknak.

 

Az ösztöndíj utalása

Utalása az ösztöndíjfizetés rendje szerint, minden hónap 10. napjáig esedékes.

 

További információ: kontaktszemély, web

A felsőoktatási intézmények honlapja / ösztöndíjak, pályázatok / nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2018/2019

A tájékoztató megjelenik a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma felületen is, legközelebb 2019 áprilisában.

 

 

Új Nemzeti Kiválóság Program (2016-)

 

Állami költségvetési forrásból, 2016-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg hasonló célok mentén, de új lebonyolítási eljárásban és módosított szakmai elemekkel az Új Nemzeti Kiválóság Programot.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati fordulójával kapcsolatos feladatokat, így a program monitoring feladatait, szakmai és pénzügyi zárását az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály) látja el.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. évi pályázati fordulójának meghirdetése, a program lebonyolítása az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és hatásköre.

 

A Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi ösztöndíjpályázatának rövid bemutatása:

Alapvető célja a tudományos utánpótlás mennyiségének és minőségének megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése kutatási ösztöndíjak adományozásával bármely tudományterületen.

Az ösztöndíjprogram célcsoportjai az alapképzésben, mester (osztatlan) képzésben, doktori képzésben részt vevő hallgatók; doktorjelöltek; fiatal oktatók, kutatók.

Jogszabályi háttere a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 9-12. §-a.

Az ösztöndíjak összege a 2018/2019. tanévben célcsoporttól függően nettó 50.000 - 300.000 forint/hó. A 2018/2019. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak száma 1744 fő. Az ösztöndíjak odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter dönt. Az ösztöndíjas időszak 5 vagy 10 hónap, tanévhez kötött (szeptember 1. – június 30. között).

A fogadó felsőoktatási intézmények intézményi támogatásban részesülnek az intézményüknél Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat elnyert ösztöndíjasok arányában, az ösztöndíjak összege 40 %-ának megfelelő támogatás mértékében. Az intézményi 40%-os támogatás az ösztöndíjjal támogatott kutatás dologi és felhalmozási költségeinek, valamint a fogadó felsőoktatási intézmény általános költségeinek (rezsi költségek) fedezetére, valamint az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő költségekre fordítható.

 

 

Campus Mundi mobilitási ösztöndíj

 

A Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program az Európai Szociális Alap és

Magyarország Kormányának társfinanszírozásával létrejött program. Célja a felsőoktatás minőségének javítása, a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelés, valamint a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi részképzésének és külföldi mobilitásának támogatása ösztöndíj formájában. A külföldi képzés során szerzett tapasztalat hozzájárul a felsőoktatásban végzettek foglalkoztathatóságának fejlesztéséhez, valamint a nemzetközileg tájékozott magyar értelmiség képzéséhez.

A Campus Mundi ösztöndíjprogram háromféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely országába:

-részképzéshez,

-szakmai gyakorlathoz,

-rövid tanulmányúthoz.

A Mundi ösztöndíjról részletes információ található a Tempus Közalapítvány által működtetett honlapon: http://www.tka.hu/campus-mundi-projekt.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető a Tempus Közalapítványtól:

E-mail: INFO@TPF.HU;

Telefon: (+36 1) 237-1300.

 

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj

 

Az új, osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók támogatása érdekében a kormány megalapította a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat. Az elmúlt 20 évben, de különösen 2004 után jelentős mértékben csökkent a természettudományos tanárképzésre jelentkezők száma. Az állam vállalt célja, hogy azokat az érettségiző fiatalokat, akik elkötelezettek a tanári hivatás iránt, jelentkezési döntésükben is ösztönözze a tanári tanulmányok, majd a tanári pálya, a tanári életforma választására. A programban biztosított ösztöndíj mértéke alapesetben eléri a 25 000 Ft-ot havonta, de egyes kiemelt természettudományi és egyéb megállapított hiányszakok esetében a mértéke elérheti a havi 75 000 Ft-ot is. A pályázati kiírást, a szerződések megkötését és a kifizetéseket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. Pályázni – a képzésre felvett és beiratkozó hallgatóknak – a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program keretében szeptember folyamán lesz majd lehetőség.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

klik.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij

osztondij@klik.gov.hu

 

 

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

 

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet szereznek.

Az ösztöndíjprogram működtetéséért a sportpolitikáért felelős miniszter felel. Az ösztöndíjprogram működtetésében a minisztert tanácsadó testület segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel. Az ösztöndíj odaítéléséről a miniszter dönt. Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, és olimpiai – kategóriába sorolja. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg. A miniszter az ösztöndíjra érdemes sportolókról javaslatokat kér a Magyar Olimpiai Bizottságtól, illetve a szakszövetségektől. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki felsőoktatási intézmény hallgatója vagy az intézménybe már felvételt nyert, ezen kívül vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, valamint a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító sportteljesítményt nyújt.

Az adómentes ösztöndíjat a sportolónak félévente folyósítják abban az esetben, ha az adott tanulmányi időszakra bejelentkezett, s a Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is adható.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás