GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

A sportágazatot érintő jogszabályok jegyzéke

Szakági törvények:

 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
 • 2003. évi LXIII. törvény az Európa Tanács keretében, Strasbourgban, 1985. augusztus 19-én létrejött, a sporteseményeken, különösen a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 2003. évi LXXVIII. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről
 • 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről
 • 2012. évi LXXV. törvény a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról

 

Érvényesülő háttérjogszabályok:

 • 1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról (Jat.)
 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.)
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 • 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

 

Kormányrendeletek:

 • 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról
 • 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
 • 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 38/2004. (III.12.) Korm. rendelet az olimpiai központokról
 • 39/2004. (III.12.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről
 • 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a Nemzet Sportolója címről
 • 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról
 • 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról
 • 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
 • 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről
 • 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
 • 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről
 • 120/2005. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási, tudományos, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. január 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet egyes országos hatáskörű államigazgatási szervek megszüntetéséről és jogutódlásáról
 • 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről
 • 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról
 • 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól
 • 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól
 • 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
 • 162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
 • 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a 2011. évi eredményességi támogatásról
 • 82/2013. (III. 21.) Korm. rendelet az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről
 • 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról
 • 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról
 • 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

 

Egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök:

 • 4/2012. (III. 1.) BM rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
 • 8/2013. (III. 29.) BM rendelet egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
 • 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
 • 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
 • 3/2004. (III. 23.) GYISM rendelet az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól
 • 7/2001. (X. 4.) ISM rendelet a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról
 • 4/2002. (V. 8.) ISM rendelet az állami sportinformációs rendszerből teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 15/2008. (VII. 31.) KHEM rendelet a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról
 • 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet a kedvtelési célú vízijárművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
 • 40/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
 • 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
 • 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól
 • 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
 • 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről
 • 17/2004 (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
 • 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
 • 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről
 • 13/2009. (III. 12.) ÖM rendelet a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet címerhasználatáról
 • 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról
 • 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
 • 37/2000. (V. 5.) OGY határozat a Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatásáról
 • 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról
 • 16/2013. (III. 19.) OGY határozat a birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének támogatásáról
 • 2276/1995. (IX. 14.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormány és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény létrehozásáról
 • 2343/2000. (XII. 29.) Korm. határozat a Budapest Sportcsarnok újjáépítésével kapcsolatos beruházási szerződés megkötéséről
 • 1148/2001. (XII. 29.) Korm. határozat a Debrecenben felépítendő új, többcélú rendezvénycsarnok felépítésének és a meglévő Hódos Imre Sportcsarnok felújításának finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról
 • 1100/2004. (X. 12.) Korm. határozat a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság megszüntetéséről és állami feladatainak ellátására központi költségvetési szerv létrehozásáról
 • 1204/2010. (X. 5.) Korm. határozat a labdarúgás sportág utánpótlás-nevelési programjával összefüggő állami szerepvállalásról
 • 1068/2011. (III. 23.) Korm. határozat a táplálék-kiegészítők sportbeli felhasználásának visszaszorítása érdekében szükséges intézkedésekről
 • 1127/2011. (IV. 28.) Korm. határozat a Mező Ferenc Sportközalapítvány megszüntetéséről
 • 1178/2011. (V. 31.) Korm. határozat a Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjának (Budapest, Hajós Alfréd, Széchy Tamás és Császár-Komjádi Uszoda) fejlesztéséről
 • 1200/2011. (VI. 21.) Korm. határozat a Szervátültetettek 2011. évi Világjátékain és a Speciális Olimpia 2011. évi Nyári Világjátékain elért sporteredmények állami elismeréséről
 • 1234/2011. (VII. 7.) Korm. határozat a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat a 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról
 • 1081/2013. (II. 25.) Korm. határozat a Formula–1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2021 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról
 • 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről
 • 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról
 • 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjéről
 • 24/1995. (XI.22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
 • 6/2002. (MK 60. szám) ISM nemzetközi szerződés Együttműködési megállapodás a Szaúd-Arábiai Királyság és a Magyar Köztársaság között az ifjúság és a sport területén
 • 2003. MK 96 alapító okirat A Wesselényi Mikós Sport Közalapítvány Alapító Okirata
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás