GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Tudnivalók a civil szervezetek kötelezettségeiről

Milyen kötelezettségei vannak általában a civil szervezeteknek 2014-ben?

 
 
Számviteli beszámoló készítés, letétbe helyezés és közzététel – 2014. május 31-ig
A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - Országos Bírósági Hivatalrészére megküldeni letétbe helyezés és közzététel céljából. Amennyiben a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 28. § (4) bekezdés, 30. §)
 
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit is terheli a beszámoló letétbe helyezési kötelezettség a 2014. évben, míg közhasznú szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek közhasznúsági mellékletet csak a 2014. üzleti évre kell első alkalommal készíteniük. (Civil tv. 46. §)
 
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a beszámolók és közhasznúsági mellékletük megküldésére kizárólag papír alapon van lehetőség a 1363 Budapest, Pf. 24. postacímre.
 
 
Beszámolási kötelezettség az SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról – 2014. május 31-ig
A személyi jövedelemadó adózó rendelkezése szerint felajánlott összegek felhasználásáról a civil szervezeteket beszámolási kötelezettség terheli. (a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló1996. évi CXXVI. törvény 6/C. §)
 
A 12KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság
  • érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2012. évben kiutalt a kedvezményezett részére, illetve amelyet,
  • a kedvezményezett a hibátlan 11KOZ számú közleményében tartalékolt összegként tüntetett fel.
 
A civil szervezeteknek a NAV oldaláról letölthető „12KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapot kitöltve, kizárólag elektronikus úton nyújtja be a NAV részére az Ügyfélkapun keresztül.
 
Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell helyezzék azon legkésőbb május 31-éig, és azt onnan 1 évig nem távolíthatják el.
 
 
Társasági adó bevallás – 2014. május 31-ig
A Tao. Törvény hatályos rendelkezései szerint a civil szervezetek is a társasági adó alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeznek-e vagy sem.
 
Az adózás rendjéről szóló 2013. évi XCII. törvény egyszerűsített eljárásként lehetővé teszi, hogy az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet a társasági adóbevallás helyett, bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozzon feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ér el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (5) bekezdés)
 
KSH részére adatszolgáltatási kötelezettség – 2014. május 31-ig
A civil szervezeteknek - 2014. évtől kezdődően - a Központi Statisztikai Hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségüket kizárólag az ELEKTRÁ-n (elektronikus adatgyűjtési rendszer) keresztül tehetik meg. Ez azt jelenti, hogy idén a 2013. évről a KSH adatszolgáltatásokat már csak eletronikusan lehet és kell benyújtani.
 
Közhasznú jogállás megtartása – 2014. május 31-ig
Az Civil törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú jogállású szervezet 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
 
Ha a szervezet létesítő okirata a Civil törvényben előírtaknak megfelel, a civil szervezetek letétbe helyezett számviteli beszámolóját a bíróság hivatalból megvizsgálja a Civil törvény szerinti feltételeknek való megfelelést és állapítja meg közhasznú jogállást.
 
2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. (Civil törvény 75. § (5) bekezdés; a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 44. §, 44/A §)
 
Szja 1%-ra való jogosultság igazolása – 2014. szeptember
2013. évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) értesíti a szervezeteket arról, hogy az előző évi személyi jövedelemadó bevallásokban mekkora összegű 1%-ot ajánlottak fel az adózók. A szervezeteknek a NAV felé igazolniuk kell, hogy jogosultak az szja 1%-ra. Ennek igazolására a 1437A adatlapot kell a NAV-hoz benyújtani 30 napon belül.
 
Az adóhatóság az Adatlap visszaküldésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkezés évének december 15. napjáig utalja át a kedvezményezettnek a magánszemélyek által rendelt összeget.
(2015. évben változik az 1%-os felajánlásokra való jogosultság igazolásának menete a civil szervezetek esetében. A kedvezményezettnek előzetesen kell regisztrálnia magát és igazolnia a kedvezményezetté válás feltételeit. Annak a civil szervezetnek, amely 2015-ben részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból 2014. szeptember 30-ig kell regisztrációs kérelmet benyújtania az adóhatósághoz. A 2014. évben megtett „utólagos” jogosultsági igazolás egyben előzetes regisztrációnak is számít.)
 

Mit kell tenni az új Ptk. hatálybalépése kapcsán a civil szervezeteknek?

 
2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.), melynek III. könyve tartalmazza a jogi személyekre vonatkozó előírásokat. Az új kódex az egyesületekre és alapítványokra vonatkozóan számos új szabályt (pl. létesítő okirat tartalma, felügyelőbizottság kötelező létrehozása… stb.) vezet be.
 
Az új Ptk. szabályainak alkalmazását segíti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.), amely átmeneti szabályokat fogalmaz meg.
 
Az új Ptk. hatályba lépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak.
 
Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát nem kötelező módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Egyesület esetében továbbá nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
 
Az egyesület és alapítvány kérheti a létesítő okirata fentiek szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.
 
Ezen időpontoktól kezdve működésük tehát csak akkor tekinthető törvényesnek, ha mindenben megfelelnek az új Ptk. rendelkezéseinek.
 

Hol találhatók meg a NEA pályázati kiírásai, eredményei?

 
A pályázati felhívást és a hozzá kapcsolódó döntéseket az Nemzeti Együttműködési Alap honlapján, a Civil Információs Portálon és az Alap kezelőszervének, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján közzé kell tenni. Az oldal az alábbi linkeken érhető el:
 

Mikorra várható a NEA pályázatok eredménye?

 
A 2014. évre kiírt működési és szakmai pályázatok végleges elbírálása megtörtént a Nemzeti Együttműködési Alap testületei által. A működési döntések eredményei már közzé tételre kerülte, és elérhetők a támogatások oldalán, míg a szakmai pályázatok eredményei a 7. héten (2014. február 10–14.) közötti időszakban kapnak értesítést a pályázó szervezetek és kerül közzétételre a honlapon az eredmény.
 

Mi az az infrastruktúra-támogatás?

 
2013. december 31. napján kihirdetésre került a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.).
 
A Korm. r.-ben foglalt infrastruktúra-támogatási rendszer kialakításának célja, hogy a köz érdekében tevékenykedő civil szervezetek működését, illetőleg alapcél szerinti tevékenységükhöz kapcsolódó szakmai programjaik megvalósítását a pénzügyi támogatási források mellett, a költségvetés által finanszírozott intézmények szabad kapacitásai (ingatlan, ingó, szolgáltatások) felhasználásának elérhetővé tételével támogassa. A természetbeni támogatások folyamatos biztosításával elősegíthető a civil szervezetek vállalásainak sikeressége.
 
A támogatási rendszer működése a közigazgatási szervek szabad kapacitásainak egységes nyilvántartásán alapul. Az időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásokat a befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével vehető igénybe a civil szervezet által. A civil szervezetek részéről beérkező igényeket a Nemzeti Együttműködés Alap kollégiumai bírálják el.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás